Новини проекту
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 20 чоловік
    

Про освітній заклад

Дата: 27 листопада 2017 о 12:37, Оновлено 10 вересня 2020 о 15:50

Хмелиськівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів Підволочиської селищної ради Тернопільської області  є власністю територіальної громади Підволочиської селищної ради Тернопільської області. Скорочена назва закладу – Хмелиськівська ЗОШ І-ІІ ст.

          Юридична адреса закладу: 47842, Тернопільська область, Підволочиський  район, село  Хмелиська, вулиця  Б.Хмельницького, будинок № 38, телефон № 3-54-40.

Навчальний заклад проводить освітню діяльність з надання загальної базової середньої освіти. Територія обслуговування закріплена за закладом освіти  його засновником - с.Хмелиська Підволочиського району Тернопільської області.

 Мова освітнього процесу - українська.

 Статут Хмелиськівської  загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів  затверджено наказом відділу освіти  Підволочиської селищної ради Тернопільської області від 23.06.2016 року № 07-од.

Структура та органи управління закладом освіти

Управління   навчальним   закладом   здійснюється   Відділом освіти  Підволочиської селищної ради.

     Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста  або  магістра,  стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, який пройшов успішно атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.  Директор навчального закладу  та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою.

Призначення  та  звільнення  заступників директора, педагогічних працівників здійснюється  за  поданням   директора   з   дотриманням   чинного законодавства.

      Вищим  органом  громадського  самоврядування навчального закладу є загальні

збори (конференція) що скликаються не менше одного разу на рік.

     Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

     працівників навчального    закладу    -     зборами трудового колективу;

     учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

    батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

     Кожна категорія   обирає   однакову   кількість    делегатів.

     Термін їх повноважень становить  1 рік.

     Загальні збори (конференція) правочинні,  якщо в їхній роботі бере  участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

     Право скликати   збори   (конференцію)   мають   голова  ради навчального закладу,  учасники зборів (делегати конференції), якщо за  це  висловилось  не  менше  третини  їх  загальної  кількості, директор навчального закладу, засновник.

          У  період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

         До   ради   обираються  пропорційно  представники  від педагогічного  колективу,  учнів,   батьків  і  громадськості.  Представництво  в  раді  й загальна   її   чисельність   визначаються   загальними    зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

     Рішення про  дострокове  припинення  роботи  члена   ради   з будь-яких   причин   приймається   виключно   загальними   зборами (конференцією).

     На чергових  виборах  склад  ради оновлюється не менше ніж на третину.

          Рада працює  за планом,  що затверджується загальними зборами (конференцією).

     Кількість засідань визначається їх доцільністю,  але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

     Засідання ради  може  скликатися  її головою або з ініціативи директора навчального  закладу,  власника  (засновника),  а  також членами ради.

     Рішення ради  приймається  простою   більшістю   голосів   за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

     У разі рівної кількості голосів вирішальним  є  голос  голови ради.

     Рішення ради,  що  не  суперечать  чинному  законодавству  та Статуту  навчального  закладу,  доводяться  в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу,  учнів (вихованців),  батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

     У разі незгоди адміністрації навчального закладу  з  рішенням ради  створюється  узгоджувальна  комісія,  яка  розглядає  спірне питання.

     До складу  комісії  входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

     Очолює   раду   навчального   закладу   голова,   який обирається із складу ради.

     Голова ради може бути членом педагогічної ради.

     Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Директор навчального закладу:

     -здійснює керівництво  педагогічним   колективом,   забезпечує раціональний  добір і розстановку кадрів,  створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

     -організовує навчально-виховний процес;

     -забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів   і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

     -відповідає за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного колективу;

    - створює необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

     -забезпечує дотримання      вимог      охорони      дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

     -підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

     - забезпечує права   учнів   (вихованців)   на  захист  їх  від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

     - призначає класних    керівників,    завідуючих    навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

     - контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;

     -здійснює контроль  за проходженням працівниками у встановлені терміни   обов'язкових   медичних   оглядів   і   несе    за    це відповідальність;

    - розпоряджається в установленому  порядку  шкільним  майном  і коштами;

     -видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

     -за погодженням із профспілковим комітетом затверджує  правила внутрішнього    розпорядку,    посадові    обов'язки   працівників навчального закладу;

     -створює умови    для    творчого    зростання    педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

     -несе відповідальність  за  свою  діяльність   перед   учнями, батьками,   педагогічними   працівниками   та  загальними  зборами (конференцією),   засновником,   місцевими   органами    державної виконавчої влади тощо.

      Обсяг  педагогічного  навантаження вчителів визначається на  підставі  законодавства  директором  навчального   закладу   і затверджується відповідним органом управління освітою.

     Обсяг педагогічного     навантаження    може    бути    менше тарифної-ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою педагогічного працівника.

     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише  у  разі  зміни кількості годин з окремих предметів,  що передбачається робочим навчальним  планом,  або  за письмовою згодою    педагогічного    працівника    з   дотриманням законодавства про працю.

      У  навчальному  закладі  створюється   постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

     Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

      Педагогічна рада розглядає питання:

     -удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

     -переведення учнів до наступних класів і  їх  випуску,  видачі документів   про   відповідний   рівень  освіти,  нагородження  за досягнення у навчанні;

    - підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку їхньої  творчої  ініціативи,  впровадження  у   навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

     -морального та матеріального заохочення учнів (вихованців)  та працівників навчального закладу.

    Робота педагогічної ради планується в  довільній  формі відповідно  до  потреб  навчального  закладу.  Кількість  засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не  може  бути менше чотирьох разів на рік.

     Члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

    

Історія школи

Село Хмелиська відоме з 16 століття. Проте письмові згадки про існування у селі школи відносять до ІІ половини ХІХ століття. Тоді на території села існувала недільна школа, яку організував для жителів села місцевий священик. На початку ХХ століття у селі, в маленькій хатині, була двокласна школа, де навчання проводилось на польській мові. У 1936 році на кошти польської держави у центрі села розпочалось будівництво нового двоповерхового приміщення школи. Навчальний заклад давав лише початкову освіту. Семикласною школа стала у 1947 році. Із 60-х  років ХХ століття школа стала восьмирічною. На даний час це ЗНЗ І-ІІ ступенів.

 Матеріально-технічні умови навчального закладу

Школа займає будинок, який було збудовано  в 1936 році. Приміщення школи двоповерхове. На шкільному подвір*ї розміщені старий (основний) корпус школи, новобудову (1990-1992 років, не введено в експлуатацію), газова паливна, дерев*яна господарська споруда.  Сама будівля школи потребує капітального ремонту. У приміщенні школи обладнано: на І поверсі -  майстерня (діє з 2008 року), спортивна кімната (діє з 2006 року), класні кімнати 1-4 класів, історичний кабінет (переобладнано у 2008 році),  біолого-хімічний кабінет, шкільна їдальня, актовий зал (обладнано у 2005 році), внутрішні туалети (введено в експлуатації у жовтні 2010 року).На ІІ поверсі розміщено:  кабінет української мови , фізико-математичний  кабінет, комп*ютерний клас (обладнано у 2008 році), кабінет німецької мови, приміщення учительської, бібліотека (обладнано у 2007 році). Кабінет директора розміщений на третьому поверсі у пристосованому приміщенні. У всіх кабінетах  поновлено стенди. Навчальні кабінети паспортизовані, ведеться облік матеріального забезпечення. Приміщення кімнат, не зважаючи на вік школи, мають  привабливий вигляд. Кабінети поповнюються і поновлюються роздатковим  та методичним матеріалом. Меблями школа забезпечена достатньо.У шафах зберігаються матеріали для підготовки та проведення уроків. Вони впорядковані та систематизовані. Відповідно до специфіки роботи з дітьми , у кожному класному приміщенні наявні  кутки символіки,  класні кутки, кутки з інструкціями з техніки безпеки, правила для учнів. Санітарно-гігієнічні умови відповідають вимогам. У школі щорічно  проводиться поточний  ремонт кабінетів та коридорів. Упродовж 2008-2010  проведено також заміну підлоги у приміщенні шкільної їдальні та кабінету історії. Проведено ремонт (2010 року) спортивної кімнати.. В 2009 року за кошти спонсорів та вчителів підведено проточну  воду до шкільної їдальні, згодом встановлено електроболер, у 2008 облаштовано септик для шкільної їдальні , а у 2010 році – септик для внутрішніх туалетів. . Зусиллями батьків  у 2005 році було збудовано та введено в експлуатацію газову паливну. Тоді  ж  у школі на кошти батьків було встановлено парове опалення. У 2009 році ТОВ «Медобори» подарувало школі два ноутбуки, а у 2010 році  за їх рахунок у школі настелено з бруківки площадку, придбано для школи телевізор . У 2012 році на кошти ТОВ «Волочиськ-Агро» у школі замінено 17 вікон на металопластикові. У 2016 році на кошти Підволочиської селищної ради проведено заміну вхідних дверей на металопластикові. 1 вересня 2017 року за бюджетні кошти для закладу освіти було придбано апаратуру для озвучення виховних заходів. 1 вересня 2018 року для учнів 1 класу у ЗЗСО було предано ноутбук. У січні 2019 року ТОВ "Медобори" для учнів 5-7 класів закупили шкільні одномісні парти.  У серпні 2019 року ТОВ "Агрофірма Медобори" придбала для ЗЗСО 9 металопластикових вікон на загальну суму 32 тис грн.  У липні 2020 року на кошти ТОВ "Медобори" у ЗЗСО проведено заміну підлоги у приміщені 1 класу, замінено 2 дверей, придбано 2 стелажі для учнів 1 класу та 10 офісних стільців на загальну суму 36 тис. грн. Проблемою для школи стало питання введення в дію нового корпусу школи. Заклад освіти не має гуртожитку. 

Правила прийому до закладу освіти 

Зарахування  учнів  (вихованців)  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють) або направлень  відповідних  органів  управління  освітою,   а   також свідоцтва  про  народження  (копії),  паспорта,  медичної  довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу) .

     У разі  потреби  учень  (вихованець)  може  перейти  протягом будь-якого  року   навчання   до   іншого   навчального   закладу. Переведення  учнів  до  іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством  освіти і науки України зразка.

Навчання здійснюється на безоплатній основі.  Додаткових освітніх послуг школа не надає.

Відомості про контингент учнів

Упродовж навчальних років навчальний рік розпочинала неоднакова кількість учнів. Станом на 01.09.2020 року у школі навчається 48 учнів 1-9 класів. Значна кількість дітей належать до сімей із соціально незахищених категорій. 

Контингент школярів нестабільний. Коливання кількості дітей, які поступили в 1 клас, пояснюється різким спадом народжуваності. Середня наповнюваність в класі – 6 учнів. Освітній заклад  розрахований на навчання 120 дітей 1-9 класів.

Мережа класів

1 клас-5 учнів; 2 клас - 7 учнів; 3 клас - 5 учнів; 4 клас - 3 учнів; 5 клас - 5 учні; 6 клас - 5 учні; 7 клас - 3 учнів; 8 клас - 10 учнів; 9 клас - 5 учнів.

Умови доступності закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами

Заклад обмежено може надавати освітні послуги особам з особливими освітніми потребами. Приміщення не пристосоване для навчання осіб з порушенням зору та опорно-рухового апарату. 

Характеристика мікрорайону

Всі  учні школи  проживають на території с. Хмелиська. Відстань від школи до садиб учнів не перевищує 3 кілометрів, тому не існує проблеми з підвозом дітей. Село Хмелиська невелике ( нараховує 273 садиби). Загальна чисельність населення 753 особи. У мікрорайоні школи розміщені: сільська рада,  церква, костел, магазин, дитсадок, клуб, автобусна зупинка, тваринницька ферма та тракторна бригада ТОВ «Медобори».

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.